Het tweede deel van de  videoreportage van het Oranjeconcert staat nu ook online.
Dit concert met 6 koren o.l.v. Minne Veldman begeleid door organist Marco den Toom, pianist Jorrit Woudt en een instrumentaal ensemble, werd gegeven op zaterdag 1 mei 2010 vanaf 19.00 uur in Sporthal De Vlechttuinen te Urk.


Clip: Heer, U bent mijn leven

Deel 2 (plm 53 min.)


Deel 1 (plm 56 min.)


Programma:

1. EXCELSIOR • ADORAMUS • ZINGT VOOR HEM • SURSUM CORDA

Hosanna

Tekst & melodie: Evert v/d Poll • Arrangement: Minne Veldman

2. OPENING door dhr. Teun Mazereeuw
(komt in apart video deel)3. SAMENZANG

Het Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe Mijn schild ende betrouwen

ben ik van duitsen bloed, zijt Gij, o God, mijn Heer!

den vaderland getrouwe Op U zo wil ik bouwen,

blijf ik tot in den dood. verlaat mij nimmermeer!

Een prinse van Oranje Dat ik toch vroom mag blijven,

ben ik vrij onverveerd, uw dienaar t’ aller stond,

den koning van Hispanje de tirannie verdrijven

heb ik altijd geëerd. die mij mijn hart doorwondt.

4. DE BLIJDE STEM

Machtig is de Heer

Tekst & muziek: Minne Veldman • Solo: Angela Pasterkamp

5. ADORAMUS

Hoe lief’lijk zijn Uw woningen

Naar Psalm 84 • Mannenkoorarrangement: Klaas Jan Mulder

Instrumentaal arrangement: Minne Veldman • Solo: Geert Westerhof

6. ZINGT VOOR HEM

Hoor mij, Heer, en antwoord

Naar Psalm 86 • Tekst: Adrie Mak • Muziek: Tom & Dori Howard

Arrangement: Minne Veldman

7. DE BLIJDE STEM

U die mij geschapen hebt

Tekst: Rikkert Zuiderveld • Melodie: C. Christensen • Arrangement: Minne Veldman

Solo: Willianne Brands

8. LET US WORSHIP

Carry the Light

Tekst & muziek: Twila Paris

 

VERTALING:

In deze wereld van donkerheid Tel ze, het zijn er miljoenen,

wordt het licht aan ons gegeven, verblinde slaven van de zonde.

hoop voor al de stervenden. Van binnen sterven zij.

Hoe zullen zij weten? Hoe zullen zij weten?

Hoe zullen zij weten Hoe zullen zij weten

dat Jezus van hen houdt dat Jezus van hen houdt

en dat Hij stierf om hen te redden? en dat Zijn hart breekt? Refrein…

(Refrein:)

Draag het Licht, draag het Licht. Ga en vertel de kinderen

dat zij kostbaar zijn in Zijn ogen. Draag het Licht, draag het Licht.

Ga en verkondig het Evangelie totdat er geen nacht meer is.

In de naam van Jezus Christus, draag het Licht.

Ga door deze wereld. Ga door deze wereld. Refrein…

In de naam van Jezus Christus, draag het Licht.


9. SAMENZANG

Gelukkig is het land

Gelukkig is het land, Gedankt moet zijn de Heer,

dat God de Heer beschermt. de God, die eeuwig leeft,

Als daar met moord en brand dat Hij ons t’ Zijner eer

de vijand rondom zwermt, deez’ overwinning geeft.

en dat men meent: hij zal Wat wonder heeft de kracht

’t schier overwinnen al, des Heren al gewracht!

dat dan, dat dan, dat dan O Heer, o Heer, o Heer,

hij zelf komt tot den val. hoe groot is Uwe macht!

10. EXCELSIOR

Nóg een stem

Tekst: Willem A. Raadsheer • Muziek: John W. Peterson

Arrangement: Minne Veldman

11. DE BLIJDE STEM

Kom, laat je lichtje helder branden

Tekst & melodie: Jan Visser • Arrangement: Minne Veldman • Solo: Magdeline Jansen

12. ADORAMUS

De hemelen roemen

Tekst: Tineke Hoeve-Doornbos • Muziek: Joseph Haydn • Mannenkoorarrangement:

Harm Hoeve • Instrumentaal arrangement: Minne Veldman

 

13. SURSUM CORDA

Overdenking

Tekst & muziek: Jay Althouse • Vertaling: Margreeth Ras-van Slooten

Arrangement: Minne Veldman

14. DE BLIJDE STEM • ADORAMUS

Kijk eens naar de hemel

Tekst & muziek: Minne Veldman • Solo: Aliene Hakvoort

15. DE BLIJDE STEM • LET US WORSHIP •EXCELSIOR

ADORAMUS • ZINGT VOOR HEM • SURSUM CORDA

Heer, U bent mijn leven

Pierangelo Sequeri • Arrangement: Minne Veldman

VERS 4 MET SAMENZANG:

Vader van het leven, ik geloof in U.

Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht.

U die via duizend wegen ons hier samenbracht;

en op duizend wegen zendt U ons weer uit,

om het zaad te zijn van Gods rijk.

Video opname door het ZidZ team.
Vaste Camera's: Jan de Boer
Mobiele camera, Audioregistratie en eindmontage: Lub Ras
Binnenkort in deel 2:

16. EXCELSIOR • ZINGT VOOR HEM • SURSUM CORDA

Mijn Koning en God

Naar Psalm 145 • Tekst & muziek: Minne Veldman

17. SAMENZANG

Neêrland en Oranje

Neêrland, o mijn Neêrland, Neêrland en Oranje,

op de kaart slechts klein, één in vreugd’ en rouw,

’t land van mijne liefde altoos bleef Oranje

zult gij altoos zijn! ’t volk van Neêrland trouw.

En wanneer de vrijheid, Altijd stond Oranje

bruut werd aangerand, pal voor Nederland.

hield ge met Oranje, God, bescherm Oranje

trouw en moedig stand, en ons Vaderland,

hield ge met Oranje, God, bescherm Oranje

trouw en moedig stand! en ons Vaderland!18. LET US WORSHIP

Eenzaamheid

Tekst & melodie: Charles Groot • Arrangement: Minne Veldman

Solo: Willemijn de Munnik & Hamanda Schenk

19. EXCELSIOR • ZINGT VOOR HEM • SURSUM CORDA

Jezus, heilig Godslam

Melodie: Nils Kjellström • Arrangement: Minne Veldman

20. ADORAMUS

De Herder der liefde

Tekst: A.M. Alt • Mannenkoorarrangement: Meindert Willem Kramer

Instrumentaal arrangement: Minne Veldman

21. LET US WORSHIP • ZINGT VOOR HEM • SURSUM CORDA

U zond Uw Zoon

Tekst: Mireille Schaart • Melodie: Twila Paris • Arrangement: Minne Veldman

22. ADORAMUS

U alleen bent God en Heer

Tekst: Tineke Hoeve-Doornbos • Muziek: Harm Hoeve

Arrangement: Minne Veldman

23. EXCELSIOR • SURSUM CORDA

In His love

Tekst & muziek: Mark Patterson • Arrangement: Minne Veldman

VERTALING:

Christus is gekomen om onze Herder te zijn, Hij is gekomen om onze Gids te zijn,

Hoewel wij over het pad van donkerheid lopen, zal Christus ons door de nacht leiden.

Christus is gekomen om redding te brengen, Hij is gekomen om ons Licht te zijn.

Christus is gekomen om vergiffenis te brengen; Jezus is het Levensgeschenk.

(Refrein:)

Door Zijn liefde overwinnen wij, door Zijn offer hebben wij weer hoop.

Door Zijn kruis hebben wij glorie, door Zijn liefde hebben wij leven.

Wij zullen rusten in de geest van Gods heilige genadegave.

Wij zullen Hem aanbidden en dienen, wij zullen Hem lofprijzen.

Wij zullen van Zijn goedheid vertellen, wij zullen de vrede van Christus verkondigen,

Wij zullen het wonderbaarlijke verhaal vertellen: Jezus is het Levensgeschenk.

Refrein…

God had de wereld lief en zond Zijn Zoon opdat wij Hem zouden geloven.

Als wij geloven, zullen wij nooit sterven, Christus zal eeuwig leven brengen.

Refrein…24. LET US WORSHIP

The Lord bless you and keep you

Tekst: Numeri 6 • Muziek: John Rutter • Arrangement: Minne Veldman

VERTALING:

De Here zegene U en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Amen.

25. LET US WORSHIP • EXCELSIOR • ADORAMUS

ZINGT VOOR HEM • SURSUM CORDA

Oranje Boven!

Oud-Hollandse Rapsodie • Arrangement: Minne Veldman

26. SLUITING

door dhr. Klaas van den Berg

27. SAMENZANG

Dankt, dankt nu allen God

Dankt, dankt nu allen God Lof, eer en prijs zij God,

met hart en mond en handen, die troont in ‘t licht daarboven.

die grote dingen doet Hem, Vader, Zoon en Geest

hier en in alle landen, moet heel de schepping loven.

die ons van kindsbeen aan, Van Hem, de ene Heer,

ja, van de moederschoot, gaf het verleden blijk,

zijn vaderlijke hand het heden zingt zijn eer,

en trouwe liefde bood. de toekomst is zijn rijk.

Met

Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/video-verslagen-andere-evenementen/ov-evenementen-2010/212-video-deel-2-oranjeconcert-met-6-koren - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 18-09-2020 19:00:19 Europe/Amsterdam) -