Het boekje Waarom moest Jezus sterven? van John Piper is  een uitermate geschikt boek om tijdens de lijdenstijd (of 40-dagentijd of vastentijd) te lezen.  De schrijver  heeft daarin 50 redenen, of beter gezegd: bedoelingen, van het lijden en sterven op een rijtje gezet. (Als je het engels machtig bent, dan kun je dit boekje hier gratis lezen.) Hieronder de eerste reden die John Piper beschrijft in het eerste hoofdstuk van dit boek:

Christus leed en stierf…
om de toorn van God op zich te nemen


Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt
Galaten 3:13

Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen met het oog op de vergeving van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.
Romeinen 3:25

Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.
1 Johannes 4:10

Als God niet rechtvaardig was, zou het lijden en sterven geen vereiste zijn geweest voor Zijn Zoon. En als God niet liefdevol was, zou Zijn Zoon niet de bereidheid hebben gehad om te lijden en te sterven. Maar God is zowel rechtvaardig als liefdevol. Daarom is Zijn liefde bereid te voldoen aan de eisen van Zijn rechtvaardigheid.

Gods wet eist: ‘Daarom moet u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht’ (Deut. 6.5). Maar wij houden allemaal meer van andere dingen. Dat is dus zonde: God onteren door niet Hem op de eerste plaats te laten komen in ons leven, maar andere dingen en dat we daar ook naar handelen. Daarom staat er in de Bijbel: ‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God’ (Rom. 3:23). Wij verheerlijken datgene waarvan we het meest genieten. En dat is niet God.

Zonde is niet iets onbeduidends, omdat we niet zondigen tegen een onbeduidende Koning. Hoe hoger de status van de beledigde persoon, des te ernstiger de belediging. Het is beneden Zijn waardigheid wanneer we de Schepper van hemel en aarde niet oneindig veel respect, bewondering en trouw tonen. Wie Hem niet liefheeft, maakt zich niet schuldig aan een onbeduidend vergrijp, maar aan verraad. God wordt erdoor te schande gemaakt en menselijk geluk wordt erdoor kapotgemaakt.

Omdat God rechtvaardig is, kan Hij deze zonden niet bedekken met de mantel der liefde. Ze wekken bij Hem een heilige toorn op. Ze moeten bestraft worden. ‘Want het loon van de zonde is de dood’ (Rom. 6:23). ‘De ziel, die zondigt, die zal sterven’ (Ezech. 18:4).

Er rust een heilige vloek op alle zonden. Die niet bestraffen, zou onrechtvaardig zijn. De vernedering van God zou erdoor onderstreept worden. De wereld zou dan in wezen geregeerd worden door een leugen. Daarom zegt God: ‘Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet bevestigt door ze ook te doen!’ (Gal. 3:10; Deut. 27:26).

Maar de liefde van God berust niet in de vloek die alle zondige mensen boven het hoofd hangt. Het schenkt Hem geen voldoening blijk te geven van zijn toorn, hoe heilig die ook is. God stuurt Zijn eigen Zoon om Zijn toorn weg te nemen en de vloek te dragen voor iedereen die zijn vertrouwen stelt op Hem. ‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden’ (Gal. 3:13).

Het woord ‘verzoening’ (Rom. 3:25) verwijst naar het wegnemen van Gods toorn door er iets anders voor in de plaats te stellen. God voorzag daar Zelf in door Jezus Christus te zenden als plaatsvervanger. Christus haalt niet slechts een streep door de toorn; Hij laat die op Zichzelf neerkomen in plaats van op ons. Gods toorn is rechtvaardig; ze werd uitgegoten, niet weggenomen.

Laten we ons ervoor hoeden dat we God niet serieus nemen of Zijn liefde bagatelliseren. We raken pas diep onder de indruk van Gods liefde voor ons als we ons rekenschap geven van de ernst van onze zonden en de rechtvaardigheid van Zijn toorn. Daar staat tegenover dat, wanneer we uit genade beseffen hoe onwaardig we zijn, we dankzij het lijden van Jezus kunnen zeggen: ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden’ (1 Joh. 4:10).

John Piper, Waarom moest Jezus sterven?, blz. 23-25.
'Calvijn na 500 jaar' toch nog op het water
PKN-top scheept in voor boekpresentatie PDF Afdrukken E-mail
zaterdag 14 februari 2009

ImageDe psalmzang klonk boven de motoren van de UK 210 uit, toen de kotter vrijdagmiddag de Urker haven uitvoer. De reden? De boekpresentatie van het werk 'Calvijn na 500 jaar'. Aan boord van de kotter de uitgever van het boek, dr. W. de Greef, de preses van de Protestante Kerk in Nederland (PKN), dominee G. de Fijter, priester van de Anglicaanse Kerk en lid van het moderamen Raad van Kerken in Nederland, drs. J. Albers, burgemeester Jaap Kroon en een kleine afvaardiging van het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo.

 


Vooraf aan de tocht over het IJsselmeer werd een bijeenkomst gehouden in het Kerkje aan
de Zee. Daar onderstreepte dr. A.J. Plaisier, de scriba van de Protestantse Kerk, dat het werk van Calvijn niet tot een stoffig verleden behoort, maar dat zijn streven naar een eenheid van de christelijke kerk nog steeds actueel is. ,,Die erfenis van Calvijn is in Nederland niet goed beheerd. Het is tijd voor eenheid. Tijd voor een nationale synode en laten wij als PKN dan de eerste vlieger oplaten'', zo vond Plaisier. Na psalmzang, zelfs enkele verzen in het Frans, werd koers gezet naar de haven. De UK 210 van Albert van Urk lag klaar en schipper Kees Bakker stond aan het roer. De vaartocht bleek een knipoog naar Calvijn. Dr. A.J. Plaisier: ,,Calvijn zei ooit de tien zeeën wel te willen bevaren voor eenheid van de kerk. Hij heeft zich echter nooit op een schip gewaagd, daarom doen wij dat, als klein tribuut, vandaag op een kotter.''

Niet alleen PKN

Benedendeks, waar normaal gesproken vis wordt verwerkt, werden deze vrijdagmiddag boeken uitgedeeld. Het eerste exemplaar van 'Calvijn na 500 jaar' was voor de synodepreses van de PKN, dominee G. De Fijter. Hij ontving het boek uit handen van dr. W. de Greef, uitgever van het werk. Hij gaf hierbij de kanttekening dat zijn boek niet alleen bedoeld is voor leden van de PKN. ,,Dat zou niet in de geest van Calvijn zijn. Het boek is voor iedereen.'' Ook burgemeester Jaap Kroon en kottereigenaar Albert van Urk mochten een exemplaar in ontvangst nemen.

Het boek 'Calvijn na 500 jaar' is geschreven naar aanleiding van het Calvijnjaar 2009. Verschillende Calvijnkenners in de Protestanste Kerk in Nederland hebben een bijdrage voor de jubileumuitgave geschreven. Het boek behandelt de betekenis van Calvijn na 500 jaar voor het protestantisme in Nederland, vanuit zestien perspectieven.


bron: www.opurk.nlMike Yaconelli - Struikelend achter Jezus aan

Inspiratie voor onvolmaakte christenen

U denkt misschien dat u niet zo’n goede christen bent… U bidt niet genoeg. U leest niet genoeg in de Bijbel. U bent niet geestelijk genoeg. Met andere woorden: u loopt struikelend achter Jezus aan.

'Nou,' zegt Michael Yaconelli, ‘daar is niks mis mee. Perfecte christenen bestaan nu eenmaal niet. Dus laten we elkaar niets wijsmaken.’
Yaconelli durft de stelling aan dat struikelen er gewoon bij hoort. Als we eerlijk zijn, heeft geen enkele christen zijn zaakjes perfect voor elkaar. Misschien moeten we wel erkennen dat het een zootje is. Maar het zou best eens kunnen dat Jezus zich bij zulke mensen thuisvoelt. Dat was in het begin al zo.

Dit boek kan u bevrijden uit de dwangbuis van geestelijk perfectionisme. Het kan u leren genieten van de werkelijkheid dat God u liefheeft, ondanks uw tekortkomingen. Hij wil u ontmoeten en veranderen temidden van een rommelig en onvoorspelbaar bestaan.

Van dezelfde schrijver: 'Een avontuurlijk geloof' en 'Wat zou Jezus doen?'

Paperback, 160 pag., €12.95
Uitgave: Gideon
ISBN: 978-90-6067-972-2Vierde druk Sleutels tot de Bijbel zojuist verschenen  

sleutels-tot-de-bijbel.jpgVoor veel christenen, jong en oud, is de Bijbel een bij tijden moeilijk verstaanbaar boek. Veel van de kostbare inhoud dreigt verloren te gaan, eenvoudigweg door gebrek aan kennis omtrent context, achtergronden en historische feiten. In zijn nieuwste in het Nederlands verschenen boek ‘Sleutels tot de Bijbel' reikt David Pawson de lezer sleutels aan om de betekenis van de bijbelse gebeurtenissen te kunnen begrijpen. Een onmisbaar handboek dat de Bijbel tot leven brengt. Inmiddels is de vierde druk verschenen.

Pawson maakt de lezer op gedegen en begrijpelijke wijze deelgenoot van zijn diepgaand inzicht in Gods Woord, zoals hij dat door de jaren heen heeft verworven. Sleutels tot de Bijbel geeft een helder overzicht van de relatie van God met Zijn volk door de eeuwen heen. Bij zijn bespreking van de Bijbel heeft de schrijver niet gekozen voor een vers-voor-vers-methode. Hij raadt steeds aan om een bijbelboek eerst eens in zijn geheel door te lezen. Om de bijbelse geschriften beter in hun context te kunnen plaatsen voegt Pawson naast de bijbelse feiten ook culturele en historische elementen toe. Bij elk bijbelboek legt hij verbanden naar het grote geheel; hij zet joodse en ‘heidense' denkrichtingen naast elkaar en analyseert wat de betekenis daarvan is voor het leven in onze tijd. Vanaf de schepping tot aan de wederkomst - via de opkomst van Israël als zelfstandig volk van God, de geboorte van Jezus, Zijn dood en opstanding en de brieven aan de eerste christengemeenten - Sleutels tot de Bijbel is van het begin tot het einde een boeiend en onmisbaar handboek voor ieder die ernaar verlangt Gods Woord beter te begrijpen.


David Pawson heeft een reizende bediening onder kerkleiders in Groot-Brittannië en overzee. Hij heeft veel boeken op zijn naam staan, waaronder De normale christelijke geboorte, Jezus doopt in één heilige Geest, Wanneer Jezus terugkomt, De uitdaging van de islam voor christenen, De weg naar de hel en Eens gered, altijd gered?. Met zijn heldere exegese en compromisloze trouw aan de Schrift wordt hij alom beschouwd als een van de beste bijbelleraren in Groot-Brittannië.


Sleutels tot de Bijbel
is een ingebonden boek, voorzien van een hardcover en heeft 1592 pagina's Toch is de prijs bewust laag gehouden, slechts € 19,95. Daarmee is het voor een breed publiek toegankelijk.


 
Geen afbeeldingGeloof is een keurslijf dat je beknelt; de wetenschap heeft aangetoond dat het christelijke geloof onjuist is; de kerk is verantwoordelijk voor veel kwaad en onrecht in de geschiedenis.  Hoe kan een goede God lijden toestaan? Kan een liefdevolle God mensen naar de hel sturen? De New Yorkse dominee Tim Keller bespreekt in het eerste deel van "In alle redelijkheid" deze bezwaren die vaak worden ingebracht tegen het christelijke geloof.

Tim Keller is een fenomeen, zoveel lijkt wel duidelijk. Niet alleen groeide zijn gemeente in het seculiere New York als kool, ook zijn boek The reason for God (vertaald als: In alle redelijkheid - Christelijk geloof voor welwillende sceptici) steeg dit jaar naar een hoge notering op de bestsellerlijst van de New York Times. Talloze

Bestseller van Tim Keller geeft krachtige en frisse uitleg van het geloof

De New Yorkse dominee Tim Keller wist de afgelopen jaren talloze seculiere stadsgenoten te overtuigen van de unieke waarde van het christelijk geloof. Wie het recept wil weten van de ongehoorde bloei van zijn Redeemer-gemeente, kan terecht in zijn boek The reason for God, waarvan de Nederlandse vertaling al na 3 dagen was uitverkocht..
Amerikanen kopen en lezen dit boek. Dat is bijzonder, want het boek laat zich het best typeren als ‘onversneden christendom’ - om een titel van een van C.S. Lewis’ boeken te citeren.

Keller staat pal voor het robuuste christendom, dat de eeuwen door mensen raakte, veranderde en tot bevrijding bracht. Keller verdedigt dus dat God almachtig is, óók met het oog op het lijden in de wereld. Ook lijdt het geen twijfel dat Jezus de enige weg tot God is en dat je het christelijk geloof dus ‘de waarheid’ kunt noemen. Allemaal dingen die we vandaag maar moeilijk hardop durven zeggen, ook in de kerken. Toch is Keller allerminst een simplist. Hoe zou het ook kunnen, als je middenin New York dominee bent en duizenden hoogopgeleide mensen in je kerk hebt, veelal tussen de dertig en vijftig? Keller heeft geleerd, vertelt hij, om te luisteren en twijfels en vragen serieus te nemen. Keller wil met zijn boek natuurlijk behulpzaam zijn voor ‘welwillende sceptici’ maar ook hoopt hij dat christenen dieper gaan nadenken over twijfels en vragen rond het geloof. Dat leidt tot een zinvoller gesprek met niet-gelovigen.


Geloofstraditie

Wie zoekt naar een speciaal kenmerk van Kellers theologie als verklaring van zijn succes, komt enigszins bedrogen uit. Keller biedt op de keeper beschouwd niets eigens - en dat is precies zijn kracht. Let wel: over Kellers benadering valt van alles te zeggen en er valt ook veel van te leren. Maar alle inzichten die hij te berde brengt behoren al eeuwenlang tot het hart van de christelijke geloofstraditie. Niet voor niets verwijst Keller naar C.S. Lewis en Jonathan Edwards als zijn belangrijkste inspiratiebronnen. Keller heeft ten opzichte van deze voorgangers en met het oog op de klassieke geloofstraditie niets nieuws te melden.

Wat doet Keller in dit boek? Hij bespreekt in het eerste deel zeven bezwaren die vaak worden ingebracht tegen het christelijke geloof. Bijvoorbeeld: geloof is een keurslijf dat je beknelt; de wetenschap heeft aangetoond dat het christelijke geloof onjuist is; de kerk is verantwoordelijk voor veel kwaad en onrecht in de geschiedenis.
Ook behandelt hij vragen als: hoe kan een goede God lijden toestaan? Kan een liefdevolle God mensen naar de hel sturen? Het zevental bezwaren dat hij bespreekt, hoorde hij vaak in zijn predikantenleven. Stuk voor stuk gaat hij erop in. Hij peilt wat er bedoeld wordt en bekijkt de bezwarende constatering van alle kanten. Dat doet hij eerlijk. Maar de hamvraag is: houdt het bezwaar wel stand als je er wat nauwkeuriger naar kijkt? Keller speelt de bal ook graag terug naar degene die het bezwaar oppert: als jij vindt dat God alleen maar liefde is en zijn tanden niet zet in het kwaad, houd je dan nog een God over die de moeite waard is? Als waarheid rationeel bewijsbaar moet zijn om waarheid te mogen heten, kun je dan ook dit uitgangspunt rationeel bewijzen? En duidt onze moeite met lijden, verdriet en dood niet op een verborgen geloof: dat de wereld in aanleg goed is en dat het goede dient te overwinnen? Maar wat is dan dit goede, dat we als een maatstaf gebruiken om onze ellende aan af te meten? Een atheïst zal hier niet snel een verklaring vinden (een evolutionist al helemaal niet), terwijl een gelovige hier harmonie ervaart met zijn geloof in God.
Het is apologetiek van het beproefde soort die Keller hier ten beste geeft. Zijn argumentatie komt vaak neer op het trekken van consequenties uit iemands zienswijze. Keller beoefent deze kunst ogenschijnlijk op het niveau van het gezonde verstand. Dat maakt zijn denkexercities heel aansprekend voor een breed publiek. Tegelijk is duidelijk dat hij put uit een brede belezenheid en wie goed luistert hoort hem argumenteren tegen bekende theologen en filosofen.Kwetsbare uitleg

In het tweede deel van het boek bedrijft Keller geen apologetiek, maar bouwt hij op. Hij ontvouwt de kernen van het christelijk geloof. De scherpe argumentatie uit deel één maakt plaats voor meer kwetsbare uitleg en verkondiging. Toch bepaalt apologetiek ook hier de sfeer voor een aanzienlijk deel, in die zin dat hij ook ingaat op bezwaren. Maar vooral laat hij zien wat de unieke betekenis is van Jezus’ dood en opstanding. Hoewel volgens Keller het evangelie haaks staat op de wereldreligies en in zeker opzicht ook regelrecht ingaat tegen ons zelfbesef, benadert hij de geloofsinhoud als ‘redelijk’: als iets waarvan je kunt inzien dat het goed en noodzakelijk is, dat het een rijke inhoud biedt die je leven betekenis geeft.

Redelijkheid kan gemakkelijk een valkuil zijn, evenals een poging aan te sluiten bij de ervaring van mensen vandaag - juist ook in de kerk. Maar anders bij tal van bekende theologen speelt dit risico bij Keller nauwelijks een rol. Dat is typerend. Keller vindt gewoonweg dat de christelijke geloofstraditie betrouwbaar is en antwoorden biedt op de diepste vragen. Keller is wat dit betreft uiterst onmodieus.

De positieve sfeer van dit boek kan men ‘Amerikaans’ noemen. Dat is ten onrechte, als men daarmee bedoelt dat het gebaseerd is op oppervlakkig optimisme. Maar anderzijds wijkt het wel degelijk af van, laten we zeggen, de mainstream-PKN verkondiging. Waar menig predikant vandaag blijft hangen in een sfeer van ‘wij tasten als blinden langs de wand’ en ‘we kunnen lang niet alles meer geloven’, zoekt Keller naar heldere punten, die houvast bieden. Precies die wil om houvast te vinden is vermoedelijk het verschil tussen ons vaak slappe kerkelijke klimaat en de krachtige frisheid van dit prachtige boek.


i Tim Keller, In alle redelijkheid. Christelijk geloof voor welwillende sceptici. Vertaald door Louis Runhaar. Franeker, uitgeverij Van Wijnen. 318 pagina’s. 19,95 euro.

bron: donderdag, 25 september 2008 Friesch Dagblad - Door Tjerk de Reus. Verspil je leven niet...   
maar laat het waardevol zijn.
Ja, je kunt je leven verspillen, zonder het te vergooien aan drank, drugs en seks. Je kunt een keurig leven leiden en het toch verknoeien. Als je geluk najaagt, door te werken voor comfort en genot, zul je het niet vinden.


Dan ben je net als de wereld. 'Gij zult genieten,' lijkt daar het hoogste gebod te zijn.

Maar als je hartstochtelijk leeft voor Jezus Christus en zijn zaak, en daarvoor risico's neemt, zul je een geluk vinden waarvan je het bestaan niet kon vermoeden.

God heeft je zo geschapen dat je pas voluit leeft, als Hij het middelpunt van je verlangens is en je zijn grootheid uitdraagt. Niet met geweren en granaten. Niet met intimidatie en manipulatie. Dat zijn de wapens van de wereld. Maar met gebed, rechtvaardigheid en naastenliefde.

Dit houdt niet in dat je meteen naar het zendingsveld moet vliegen. Het kan heel goed zijn dat je hier moet blijven om met blijdschap aan je omgeving te laten zien wie jouw God is, in daad en in woord.

Maar een leven zonder deze passie is een verloren leven, zegt John Piper in zijn nieuwste in het Nederlands vertaalde boek: Verspi je leven niet.
Paperback van uitgeverij Gideon. Pagina's: 192
2008 - € 14,95 - ISBN: 978-90-6067-834-3


Jezus zei: ‘Wie zijn leven verliest om Mijnentwil en om het evangelie, zal het behouden.’  (Je kunt dus beter je leven verliezen dan het verspillen....)

 Lees de inleiding van het boek door de auteur (.pdf) »