"Zingen in de zomer" mag zich verheugen in veel belangstelling. Het zal moeilijk vast te stellen zijn hoeveel mensen door de diensten worden bereikt die niet tot een kerk behoren...  "Zingen in de zomer" mag zich verheugen in veel belangstelling. Het zal moeilijk vast te stellen zijn hoeveel mensen door de diensten worden bereikt die niet tot een kerk behoren. Wellicht een onbelangrijke vraag, want die ene buitenkerkelijke die erdoor met het evangelie in contact komt is al belangrijk en de diensten mogen toch ook van betekenis zijn voor kerkleden. Mensen die tot de keuze voor God komen, staan voor een ingrijpende gebeurtenis die veel gaat veranderen. Zonder de hulp van de Heilige Geest is dit ook ondenkbaar. Het geloof is een gave. Hoe zal het verder gaan als die keuze is gemaakt, want men zal er behoefte aan hebben verder gevoed en gevormd te worden in het geloof.

Zo zal de vraag er zijn bij welk kerkgenootschap men zich zal aansluiten. Als ik daarover nadenk dan lijkt me dit heel moeilijk. Ga eens in je omgeving luisteren naar wat mensen over hun eigen kerk en vooral van andere kerken te zeggen hebben. Veel kritiek en weinig positiefs. Lees de tegenstrijdige menigen maar eens in ingezonden stukken in de krant over kerkelijke onderwerpen. De afstanden die christenen tussen elkaar scheppen in het oordelen over elkaar scheppen eerder afstand dan verlangen er bij te horen. Er is veel kleinzielig kerkelijk getwist en we moeten ons er voor hoeden niet hetzelfde gedrag te vertonen. In een emotioneel gesprek kan ons oordelen te fel zijn en het schaadt jezelf en anderen. Verscheidenheid van kerken betekent helaas vaak gescheiden optrekken en van de liefde voor elkaar is weinig zichtbaar. De kritiek die geuit wordt op predikanten bereikt zelden of nooit de dominee zelf. Bij een buitenkerkelijke die hiermee in aanraking komt, zal weinig aantrekkingskracht ontstaan om een kerk te bezoeken.

De kerk zelf geeft ook niet altijd een goed voorbeeld. Kijk maar eens naar de vele kerken in onze woonplaats waar samenwerking van enkele kerken zich beperkt tot "Zingen in de Zomer", maar pogingen tot kanselruil door de deelnemende predikanten wordt afgewezen. Hoe kan een buitenkerkelijke die houding begrijpen? Nee, we falen allemaal in ons getuigen. We zijn verre van volmaakt, maar dat is geen excuus om als kerkleden onderling het beeld uit te stralen van mensen die respect voor elkaar tonen en een Huis bezoeken waar liefde woont.
Het is een Godswonder als iemand door al die negatieve uitingen heenkijkt en zich bij een kerk aansluit. Natuurlijk is er in de kerk veel positiefs te vinden en zijn er veel mensen die lijden aan de voortgaande verdeeldheid van de kerk, maar ik schets nu even het beeld zoals de buitenstaander vaak met de kerk wordt geconfronteerd

De beste manier van evangeliseren is toch wel het voorbeeld dat we uitstralen in ons leven van elke dag in de liefde, het respect en de bewogenheid voor de naaste. Daarin behoeven we geen pretentie te hebben, want die waarden bezitten ook niet kerkleden. Laten zien wat we belijden kan vaak meer zeggen dan woorden. Gelukkig is er in ons dorp veel zorg en meeleven met elkaar. Wat tussen kerken onderling te weinig gebeurt, wordt voldoende gecompenseerd in het dagelijkse omzien naar elkaar. Vreemd blijft het, dat de vrede het meest bewaard wordt als de kerk niet ter sprake komt. Gebeurt dit wel dan worden verschillen en geschillen merkbaar. Op de koffievisite na de ochtenddienst kunnen in sommige families en tussen vrienden de gesprekken om de lieve vrede het beste neutraal blijven.

Evangelisatie kan niet zonder inwendige zinding, zodat het roemen in onze kerk op de achtergrond komt en er meer geroemd wordt in de Koning der Kerk. Dat heeft alles te maken met "niet ik, maar Christus". Niet gemakkelijk, maar wel bepalend om anderen deel te laten nemen aan het kerkelijk leven en de blijde boodschap te ervaren en aanvaarden. Helaas lijkt de bede "opdat ze allen
één zijn"  een niet realistische wens en een onverhoord gebed, omdat we het eigenlijk niet willen. Niet dat er één kerk moet zijn voor allen, dat is ook niet realistisch, maar nodig is wel de onderlinge eensgezindheid te bevorderen om zo het verlangen te wekken bij een kerk te willen behoren. Het is goed in eigen hart te kijken of mijn houding bijdraagt aan kerken die samen op weg zijn en die nodigen zijn voor gasten.

Jaap Bakker
Zingen in de Zomer - www.zingenindezomer.nl/site/index.php/column/827-inwendige-zending - - groen.zingenindezomer.nl(185.107.225.171) - 20-01-2022 18:42:53 Europe/Amsterdam) -